Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacje o Unii Europejskiej

 

 Szanowni Państwo,

infoUEPunkt Europe Direct oferuje Państwu zakładkę Informacje o Unii Europejskiej, gdzie znajdą Państwo niezbędny zasób informacji, wskazówek i linków dotyczących kwestii najważniejszych dla każdego obywatela: zasady działania instytucji, korzystania ze swobód wolnego rynku, ochrona zdrowia.

 

Zachęcamy do korzystania i gorąco polecamy Państwu nasze publikacje, które wiedzę teoretyczną uzupełnieniają o praktyczne przykłady i wydarzenia związane z działaniem Unii Europejskiej.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ:

 • RADA EUROPEJSKA to instytucja międzyrządowa, w której skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich. Obecnie Rada Europejska liczy 28 członków. Ma swoją siedzibę w Brukseli. Systemy konstytucyjne i praktyka państw członkowskich decydują, czy dane państwo jest reprezentowane przez premiera czy przez prezydenta. Jest organem niekadencyjnym, jej skład zależy od tego, kto aktualnie sprawuje funkcję premiera lub prezydenta w państwie członkowskim. Rada Europejska spotyka się 4 razy w roku, a jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący może zwołać posiedzenie nadzwyczajne. Zgodnie z zapisem traktatowym „Rada Europejska nadaje Unii niezbędne impulsy do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne”. Oznacza to, że Rada Europejska podejmuje kluczowe decyzje związane z rozwojem Unii Europejskiej np. wprowadzenie waluty euro do obiegu lub rozszerzenie o nowe państwa. Uprawnienia Rady Europejskiej to także stwierdzanie poważnego naruszenia wartości unijnych takich jak: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji czy równości. RE określa ogólne wytyczne w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bada co roku sytuację zatrudnienia w Unii oraz mianuje Komisję Europejską.

 • PARLAMENT EUROPEJSKI składa się z przedstawicieli narodów państw należących do UE. W jego skład wchodzą deputowani wybierani w powszechnych, bezpośrednich wyborach. W Parlamencie nie może zasiąść więcej niż 750 posłów, Polska posiada 51 mandatów. Parlament ma swoja siedzibę w Strasburgu, jest organem przedstawicielskim Unii Europejskiej. Pełni funkcję prawodawczą, czyli wspólnie z Radą Unii Europejskiej uchwala akty prawnie wiążące oraz budżet, może zażądać od Komisji Europejskiej uregulowania prawnie jakiejś kwestii, która jego zdaniem jest niezbędna do wykonania celów traktatów. Każdy obywatel UE ma prawo skierowania petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach z zakresu działalności UE. Parlament uczestniczy w zatwierdzaniu umów międzynarodowych przez Unię Europejską z państwami trzecimi. Ma prawo skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o unieważnienie aktu prawnego przyjętego przez instytucje UE.

 • RADA UNII EUROPEJSKIEJ to instytucja międzyrządowa UE, która ma swoja siedzibę w Brukseli. W jej skład wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa członkowskiego. Nie jest to organ kadencyjny. Członkiem Rady jest osoba, która aktualnie sprawuje funkcję ministra w danym państwie. Skład Rady zmienia się w zależności od tematyki obrad. Gdy są poruszane kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, obradują ministrowie spraw zagranicznych. Gdy są poruszane kwestie związane z rolnictwem i rybołówstwem, obradują ministrowie rolnictwa. Państwa w Radzie sprawują tzw. prezydencję i w trakcie jej trwania przedstawiciel państwa sprawującego prezydencję jest przewodniczącym Rady, z wyjątkiem Rady ds. Zagranicznych, której przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Prezydencję prawują 3 państwa przez okres 18 miesięcy, po 6 miesięcy na jedno państwo. Polska sprawowała prezydencję w radzie w drugiej połowie 2011 roku. Rada wspólnie z Parlamentem uchwala pełni funkcję prawodawczą i budżetową, tzn. tworzy akty prawnie wiążące i budżet. Rada w imieniu Unii Europejskiej zawiera umowy międzynarodowe z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

 • KOMISJA EUROPEJSKA to organ wykonawczy Unii Europejskiej. W jej skład wchodzi 28 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Jej członkowie są wybierani ze względu na swoje kwalifikacje i są całkowicie niezależni od państw członkowskich. Kadencja komisji trwa 5 lat. Jej członkiem z ramienia Polski w kadencji 2009-2014 jest Janusz Lewandowski. Komisja wspiera ogólny interes Unii, czuwa nad stosowaniem Traktatów, nadzoruje stosowanie prawa europejskiego oraz zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Komisja jest jedyną instytucja UE, która posiada wyłączną i bezpośrednią inicjatywę legislacyjną.

 • RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH to organ jednoosobowy Unii Europejskiej, który jest uprawniony do przyjmowania skarg od obywateli Unii Europejskiej. Skargi te dotyczą niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub organów UE. Kadencja Rzecznika trwa 5 lat. Może on również rozpocząć dochodzenie z własnej inicjatywy. Jest on w pełni niezależny w wykonywaniu swoich funkcji. Nie zwraca się o instrukcje ani nie przyjmuje ich od żadnej innej instytucji UE. Rzecznik nie może wykonywać żadnej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej.

 

PRZYSTĄPIENIA DO UE:

 • 1958 r.: Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, Niemcy

 • 1973 r.: Wielka Brytania, Irlandia, Dania

 • 1981 r.: Grecja

 • 1986 r.: Hiszpania, Portugalia

 • 1995 r.: Austria, Finlandia, Szwecja

 • 2004 r.: Polska, Słowacja, Czechy, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr, Węgry

 • 2007r.: Bułgaria, Rumunia

 • 2013 r.: Chorwacja

 

SYMBOLE UE:

 • Flaga Unii Europejskiej, okrąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, ma znaczenie symboliczne

 • Hymn „Oda do radości”, pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena

 • Dzień Europy - 9 maja, upamiętnienie Planu Schumana

 • Waluta euro

 • Motto „Zjednoczeni w różnorodności”

 

CELE UE:

 • Wspieranie pokoju, wartości Unii i dobrobytu jej narodów

 • Zapewnienie obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych

 • Ustanowienie rynku wewnętrznego, działania na rzecz trwałego rozwoju Europy, zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji

 • Ustanowienie unii gospodarczo-walutowej, której walutą jest euro

 

DZIEDZINY, KTÓRE NALEŻĄ DO KOMPETENCJI WYŁĄCZNYCH UE:

 • Unia celna

 • Ustanowienie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego

 • Polityka pieniężna w odniesieniu do państw strefy euro

 • Zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Wspólna polityka handlowa

 

OBYWATELSTWO UE:

Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht. Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego jest obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii nie zastępuje obywatelstwo krajowego, ma charakter subsydiarny. Obywatele UE mają prawo do:

 • Swobodnego przemieszczania się i przebywania na terenie państw członkowskich

 • Głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych, w których obywatel ma miejsce zamieszkania na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa.

 • Korzystania z ochrony dyplomatycznej i konsularnej innych państw członkowskich na terytorium państwa trzeciego, w którym państwo, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawicielstwa

 • Kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego

 • Odwoływania się do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Zwracania się do instytucji i organów doradczych Unii w jednym z języków Traktatów oraz otrzymania odpowiedzi w tym języku

 

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA:

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej 1 milion obywateli UE zamieszkałych w co najmniej siedmiu różnych państwach UE może wezwać Komisję do wystąpienia z wnioskiem legislacyjnym w dziedzinie, w której jest do tego uprawniona. Prawo to zapisane jest w traktatach UE. Za pośrednictwem inicjatywy obywatelskiej obywatele zwracają się do Komisji Europejskiej z prośbą o przedłużenie propozycji nowych przepisów w dziedzinie, w której Komisja posiada uprawnienia do składania wniosków legislacyjnych. Wystąpić z inicjatywą obywatelską może każdy obywatel UE w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę musi zorganizować co najmniej siedmiu obywateli UE zamieszkałych w siedmiu różnych państwach członkowskiej UE. Europejskimi inicjatywami obywatelskimi nie mogą kierować organizacje, jednakże dowolny podmiot może promować lub wspierać proponowane inicjatywy.

 

WALUTA UE:

Euro jest wspólnym środkiem płatniczym państw członkowskich Unii Europejskiej, które tworzą strefę euro. Przyjęcie wspólnej waluty jest celem każdego państwa wstępującego do Unii Europejskiej. Państwa wstępują do strefy w różnym czasie od przystąpienia do Wspólnoty, po spełnieniu kryteriów konwergencji. Wspólny pieniądz daje wiele możliwości np.:

 • Zwiększa się konkurencja

 • Ceny są stabilne

 • Pożyczki są tańsze i łatwiejsze do uzyskania

 • Podróżowanie jest łatwiejsze i tańsze

 • Niski poziom stóp procentowych oznacza więcej inwestycji

 • Stabilność gospodarcza pobudza do długotrwałego planowania

 • Mniejsze ryzyko zachęca do handlu transgranicznego

 • Wyeliminowane są koszty związane z wymianą walut, co stymuluje handel i inwestycje

 • Zwiększa się odporność gospodarki na zewnętrzne wstrząsy

 • Handel międzynarodowy otrzymuje wsparcie

 • Zwiększa się integracja finansowa

 

Newsletter

Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany.
Zapisz się

 

 


 Znajdź nas na:

  yttwitterfb

europedirect-infolinia

 ke-polska

pe-bi

eu 2018at

eu

eyoc

europa2020

eutube

kacikdladzieci

eu-bookshop

gk

 

 

 

Ostatnia modyfikacja 14-01-2019.