Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów
Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów

Komisja rozpoczyna dziś ogólnounijne konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego mig...

Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem
Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

EKES nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom Europejski Komitet Ekonomiczn...

UE rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłego podejścia do polityki wobec Arktyki
UE rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłego podejścia do polityki wobec Arktyki

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych wspólnie rozpoczęły konsultacje publiczne w sprawie przyszłego podejścia do polityki UE wobec Arktyki. Konsultacje te będ...

UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych
UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych

Pobudzanie ekologicznej odbudowy gospodarki w UE: Aby przyczynić się do szybkiej odbudowy gospodarki, UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych. UE wspiera odbudowę gospo...

Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych
Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych

Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektorató...

Koronawirus: Komisja zwiększa gotowość na wypadek występowania ognisk choroby
Koronawirus: Komisja zwiększa gotowość na wypadek występowania ognisk choroby

Komisja przedstawiła dziś natychmiastowe środki krótkoterminowe mające na celu zwiększenie gotowości UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Komisja od początku koordynowała w...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje „dobre praktyki” mające ułatwić życie konsumentom i przedsiębiorstwom
Komisja z zadowoleniem przyjmuje „dobre praktyki” mające ułatwić życie konsumentom i przedsiębiorstwom

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wykaz „dobrych praktyk” uzgodniony przez sektor finansowy oraz organizacje konsumenckie i biznesowe, mający pomóc w złagodzeniu skutków pandemii koronawirusa...

Wyniki nowego sondażu – obywatele chcą wyższego budżetu UE na walkę z kryzysem
Wyniki nowego sondażu – obywatele chcą wyższego budżetu UE na walkę z kryzysem

Większość respondentów (56%) chce, by UE miała więcej funduszy na łagodzenie skutków pandemii. Na pierwszym miejscu wymieniają zdrowie publiczne oraz ożywienie gospodarki i zmianę klimatu. Z nowego so...

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen
Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen

Na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze...

Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja
Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja

W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym podjęto szybkie i kompleksowe działania polityczne. Ponieważ z...