Młodzież przedstawia swoje koncepcje dotyczące przyszłości Europy


Komisarz Tibor Navracsics spotyka się dziś z młodymi ludźmi, by porozmawiać o ich propozycjach dotyczących przyszłości Europy i o tym, jak lepiej uwzględniać ich priorytety.

Sto młodych osób z całej Europy przedstawi dziś swoje konkretne pomysły na przyszłość Europy będące rezultatem dyskusji w ramach inicjatywy „Nowa narracja dla Europy”. Pomysły te zbiegają się w czasie z wynikami nowego badania Eurobarometru, z którego wynika, że uczestnictwo młodzieży w wolontariacie, organizacjach i wyborach w ciągu ostatnich lat wzrosło.

Na spotkaniu zamykającym inicjatywę „Nowa narracja dla Europy”, które odbywa się dzisiaj w Brukseli, przedstawiane są wyniki dyskusji, która była prowadzona na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W szeregu debat odbywających się w całej Europie w ramach projektu wzięło udział aż 62 tys. młodych ludzi. W ich rezultacie młodzi ludzie wykoncypowali dwanaście konkretnych pomysłów dotyczących przyszłości Europy.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, powiedział: Kiedy widzę tak zaangażowanych młodych ludzi i słucham ich ożywczych pomysłów, to z optymizmem patrzę w przyszłość Europy. Z największą uwaga zapoznam się z pomysłami wysuniętymi w ramach „Nowej narracji dla Europy. Nie jest to jednak koniec całego procesu – młodzież musi znaleźć się w się w sercu debaty na temat przyszłości Europy. Dlatego też chciałbym, by rozważania te były kontynuowane.

Przedstawione dzisiaj pomysły były przedmiotem ostatniego badania Eurobarometru, w którym sprawdzono, co sądzi o nich większa grupa młodych ludzi. W badaniu z września 2017 r. o opinie zapytano 11 tys. obywateli w wieku od 15 do 30 lat, którzy zgadzają się w szczególności, że konieczne jest:

  • promowanie krytycznego myślenia oraz zdolności wyszukiwania informacji w celu zwalczania fałszywych informacji i ekstremizmu (49 proc.);
  • zapewnienie łatwego dostępu do informacji dotyczących możliwości wyjazdu za granicę i podejmowania tam pracy (49 proc.);
  • propagowanie zmiany zachowań za pośrednictwem inicjatyw przyjaznych dla środowiska, takich jak transport z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju czy też systemy recyklingu w całej Europie (40 proc.).

W badaniu Eurobarometru stwierdzono ponadto następujące fakty:

  • Ponad połowa młodych Europejczyków za najwyższy priorytet uważa edukację i rozwój umiejętności. Na drugim miejscu plasuje się ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu, a na kolejnych – zatrudnienie oraz zarządzanie przepływami migracyjnymi i integracja uchodźców.
  • Aktywne uczestnictwo młodych ludzi wzrosło od czasu poprzedniego badania przeprowadzonego w grudniu 2014 r. 31 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięło udział w zorganizowanym wolontariacie.
  • Ponad połowa z nich działa w organizacjach takich jak kluby sportowe, kluby młodzieżowe czy lokalne organizacje pozarządowe.
  • W szczególności 64 proc. respondentów deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat głosowało w wyborach.

Kontekst

W debacie o przyszłości Europy, która toczy się na pełnych obrotach, edukacja i młodzież znajdują się wysoko na liście priorytetów politycznych przywódców UE. Szefowie państw i rządów rozmawiali na temat przyszłości edukacji, kultury i młodzieży na szczycie społecznym w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r. Rozmowy te doprowadziły do przyjęcia konkluzji Rady Europejskiej z dnia 14 grudnia 2017 r., w których wezwano państwa członkowskie, Radę i Komisję do podjęcia działań w kwestiach omówionych w Göteborgu. Zalecenia przedstawione w dniu dzisiejszym zostaną uwzględnione w przyszłych pracach Komisji w dziedzinie kształcenia, kultury i młodzieży.

Inicjatywa „Nowa narracja dla Europy” obejmuje okres pięciu lat. Rozpoczęła się ona jako projekt pilotażowy, a następnie była kontynuowana jako działanie przygotowawcze, przy wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego. W latach 2013–2014 w projekcie pilotażowym głos oddano kręgom artystycznym, kulturalnym, naukowym i intelektualnym, tak by w ten sposób przybliżyć ogółowi społeczeństwa projekt integracji europejskiej za pośrednictwem sztuki i nauki. Od roku 2015 w projekcie skoncentrowano się na angażowaniu młodych ludzi z różnych środowisk. Aby w dalszym ciągu wspierać dyskusje w całej Europie i skonkretyzować wyniki w ramach projektu, Komisja Europejska zbierze wszystkie pomysły oraz materiały drukowane i audiowizualne stworzone przez młodych ludzi w jeden zestaw narzędzi, który zostanie zamieszczony w internecie. Zestaw ten będzie dostępny w 24 językach urzędowych UE i będzie zawierał wytyczne na temat sposobu prowadzenia dyskusji.

UE dysponuje szeroką gamą narzędzi, aby zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym: program Erasmus+oraz Europejski Korpus Solidarności to tylko dwa przykłady efektywnych instrumentów służących do zebrania ze sobą młodych ludzi i zachęcenia ich do wyrażenia swoich opinii, by wspierać wzajemne zrozumienie i wspólne wartości europejskie. Uczestnictwo jest też ważnym punktem strategii UE na rzecz młodzieży: poprzez dyskusje i konsultacje prowadzone w całej Europie młodzi ludzie są zaangażowani w usystematyzowany dialog. Komisja Europejska przedstawi swoje wnioski dotyczące nowej unijnej strategii na rzecz młodzieży wiosną 2018 r., aby dotrzeć do jeszcze większej i bardziej zróżnicowanej grupy młodych ludzi.

Dodatkowe informacje:

Badanie Eurobarometru (dostępne tylko w jęz. angielskim)

Deklaracja „YOUrope for Youth”

http://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_pl

Źrodło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 31 stycznia 2018 r.