Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej


Komisja przyjęła dziś dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z koronawirusem i pomogą zbudować zieloną i cyfrową Europę. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od ich wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE. Komisja przyjęła również nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, odzwierciedlający wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z koronawirusem, oraz plan na rzecz wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w którym nacisk położono na poszerzenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

W komunikacie w sprawie europejskiego obszaru edukacji przedstawiono, w jaki sposób współpraca może jeszcze bardziej zwiększyć jakość, inkluzywność oraz cyfrowy i ekologiczny wymiar systemów edukacji państw członkowskich. Pokazano, w jaki sposób państwa członkowskie wspólnie mogą kształtować europejski obszar edukacji oparty na wolności uczniów i nauczycieli, którzy mogą uczyć się i pracować na całym kontynencie, oraz wolności instytucji, które mogą swobodnie współpracować w Europie i poza nią.

Europejski obszar edukacji opiera się na sześciu wymiarach: jakości, inkluzywności i równouprawnieniu płci, transformacji ekologicznej i cyfrowej, nauczycielach, szkolnictwie wyższym oraz silniejszej pozycji Europy na świecie. W ramach inicjatyw przeanalizowane zostaną m.in. sposoby podniesienia jakości, zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności podstawowych i cyfrowych, oraz zwiększenia inkluzywności edukacji szkolnej, uwzględnienia aspektu płci oraz zwiększenia szans uczniów na sukcesy w nauce. Dzięki temu Europejczycy lepiej zrozumieją zmiany klimatu i zrównoważony rozwój. Pomoże to też promować ekologizację infrastruktury edukacyjnej, wspierać zawód nauczyciela, dalej rozwijać europejskie szkoły wyższe oraz poprawić łączność między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

W komunikacie określono środki i etapy realizacji europejskiego obszaru edukacji do 2025 r., wspieranego przez europejski plan odbudowy (NextGenerationEU) i program Erasmus+. Zaproponowano też ramy współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z sektora edukacji, w tym strukturę sprawozdawczości i analizy, wraz z uzgodnionymi celami w zakresie edukacji, aby zachęcać do reform i śledzić ich przebieg. Wysiłki na rzecz ustanowienia europejskiego obszaru edukacji będą przebiegać w synergii z europejskim programem na rzecz umiejętności, odnowioną polityką kształcenia i szkolenia zawodowego oraz europejską przestrzenią badawczą.

W Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021–2027) zaproponowano szereg inicjatyw na rzecz wysokiej jakości, inkluzywnej i dostępnej edukacji cyfrowej w Europie. Jest to wezwanie do podjęcia działań na rzecz ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi na szczeblu europejskim, a także współpracy z zainteresowanymi stronami i między nimi, tak aby systemy kształcenia i szkolenia były rzeczywiście dostosowane do ery cyfrowej. Kryzys związany z koronawirusem sprawił, że kształcenie na odległość zaczęło stanowić podstawę praktyk edukacyjnych. Unaoczniło to pilną potrzebę usprawnienia edukacji cyfrowej jako kluczowego celu strategicznego dla wysokiej jakości nauczania i uczenia się w epoce cyfrowej. Wychodząc z fazy zagrożenia przez pandemię, potrzebujemy strategicznego i długoterminowego podejścia do edukacji cyfrowej i szkoleń cyfrowych.

Plan działania ma dwa długoterminowe priorytety strategiczne: (i) wspieranie rozwoju wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz (ii) zwiększanie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej. W celu zacieśnienia współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji cyfrowej na szczeblu UE Komisja stworzy Europejskie Centrum Edukacji Cyfrowej, które będzie sprzyjać współpracy i synergii między obszarami polityki mającymi znaczenie dla edukacji cyfrowej, stworzy sieć krajowych usług doradczych i wzmocni dialog między zainteresowanymi stronami z sektora publicznego i prywatnego.

Obie inicjatywy zostaną również uwzględnione na trzecim europejskim szczycie poświęconym edukacji, który Komisja zorganizuje przez internet w dniu 10 grudnia, aby zgromadzić ministrów i najważniejsze zainteresowane strony w celu omówienia sposobów dostosowania kształcenia i szkolenia do ery cyfrowej.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy

Wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager powiedziała: Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne zakłócenie kształcenia i szkolenia, które musiały szybko przestawić się na nauczanie na odległość i przez internet. Masowe wykorzystanie technologii ujawniło luki i słabości systemu. Mamy jednak szansę na reorganizację kształcenia i szkolenia, by dostosować je do epoki cyfrowej. 95 proc. respondentów, którzy wzięli udział w konsultacjach publicznych na temat Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, uważa, że kryzys był puntem zwrotnym pod względem wykorzystania technologii w kształceniu i szkoleniu. To sprzyjający moment, by zmodernizować edukację i dopasować ją do potrzeb epoki cyfrowej.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas skomentował: Edukacja stanowi podstawę europejskiego stylu życia. Nasza wizja europejskiego obszaru edukacji jest głęboko zakorzeniona w wartościach wolności, różnorodności, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Wraz z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej proponujemy nowe inicjatywy na rzecz uczenia się i współpracy na całym kontynencie. Dla naszej młodzieży, dla naszych obywateli, dla naszego dobrobytu.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel dodała: Europejski obszar edukacji i Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej mają zasadnicze znaczenie dla odbudowy europejskiej gospodarki i dla przyszłego wzrostu gospodarczego. Przedstawiono w nich wspólną wizję przyszłości edukacji w powiązaniu z naszymi zobowiązaniami na rzecz transformacji cyfrowej i ekologicznej. Musimy teraz skupić się na wdrażaniu tych inicjatyw i wypracowaniu synergii między nimi.

Kontekst

Europejski obszar edukacji ma swoje korzenie w dziesięcioleciach współpracy w dziedzinie edukacji na szczeblu UE. Strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) pomogły zbudować zaufanie i wzajemne zrozumienie w celu wspierania pierwszych inicjatyw w ramach europejskiego obszaru edukacji.

W 2017 r. szefowie państw i rządów omówili kształcenie i szkolenie na Szczycie Społecznym w Göteborgu, kierując się komunikatem Komisji przedstawiającym jej wizję europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Doprowadziło to do konkluzji Rady z grudnia 2017 r., w których wezwano państwa członkowskie, Radę i Komisję do dalszych prac nad programem z Göteborga. Opracowano już wiele inicjatyw. Opierając się na tej bogatej spuściźnie, w dzisiejszym komunikacie przedstawiono wizję europejskiego obszaru edukacji wraz ze wzmocnionym podejściem, aby osiągnąć ten cel do 2025 r. Europejski obszar edukacji łączy się też z Next Generation EU i długoterminowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W tym kontekście Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej stanowi podstawę wysiłków Komisji na rzecz wspierania transformacji cyfrowej w Europie. Opiera się on na pierwszym Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, przyjętym w styczniu 2018 r. i trwającym do końca bieżącego roku. Jego zakres jest jednak bardziej ambitny, zwłaszcza w szerszej perspektywie wykraczającej poza kształcenie formalne. Będzie on też trwał dłużej, do 2027 r.

Więcej informacji

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2020 r.