Oświadczenie KE dotyczące koordynacji środków ograniczających swobodny przepływ w UE w związku z pandemią koronawirusa


W następstwie wniosku Komisji przedstawionego 4 września 2020 r. unijni ministrowie osiągnęli dziś porozumienie, które zapewni większą przejrzystość i przewidywalność środków ograniczających swobodny przepływ w związku z pandemią koronawirusa. Komisja wyraża zadowolenie z przyjęcia zalecenia przez Radę i wydaje następujące oświadczenie:

Nasze prawo do swobodnego przemieszczania się w UE poważnie ucierpiało w wyniku pandemii. Ponadto obywatele Unii mieli do czynienia z wieloma różnymi zasadami i procedurami, otrzymywali niejasne informacje na temat obszarów wysokiego i niskiego ryzyka oraz nie mieli pewności co do tego, w jaki sposób mogą podróżować. Miesiąc temu Komisja przedstawiła wniosek dotyczący sposobu rozwiązania tych problemów i wsparcia milionów obywateli UE, którzy codziennie podróżują na terenie Unii. Państwa członkowskie osiągnęły dziś porozumienie co do tego, w jaki sposób wniosek ten można wprowadzić w życie.

Z zadowoleniem przyjmujemy to porozumienie, które uporządkuje obecną, niejasną sytuację. Wspólne stanowisko państw członkowskich daje obywatelom Unii wyraźny sygnał, że UE działa tam, gdzie bezwzględnie powinna. Wyciągnęliśmy wnioski – nie uda nam się przezwyciężyć kryzysu poprzez jednostronne zamykanie granic, lecz poprzez współpracę.

Pierwszym ważnym rezultatem porozumienia jest opracowanie przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wspólnej mapy z zastosowaniem tych samych kodów kolorystycznych i wspólnych kryteriów. Wzywamy obecnie państwa członkowskie do przekazywania niezbędnych danych, tak aby mapa mogła być co tydzień aktualizowana na podstawie dokładnych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w UE i jej regionach.

Po drugie, wzywamy państwa członkowskie, aby zgodnie z dzisiejszym porozumieniem zapewniły swoim obywatelom możliwość otrzymywania jasnych i aktualnych informacji na temat tego, jak powinni postępować i jakie ograniczenia obowiązują, przy czym państwa członkowskie nadal mogą decydować o tym, jakie środki ograniczające stosują. Dzisiejsze porozumienie obejmuje również wzajemne uznawanie testów. W dalszym ciągu będziemy współpracować z państwami członkowskimi nad lepszą koordynacją wymogów dotyczących przeprowadzania testów i poddawania się kwarantannie.

Ponadto dzisiejsze porozumienie przyczyni się również do poprawy obecnej niepewnej sytuacji, w jakiej znalazły się miliony obywateli mających istotny powód do podróżowania: ważne powody rodzinne, praca czy też konieczność zapewnienia przepływu potrzebnych nam towarów. W wymienionych przypadkach nie będzie wymagane poddanie się kwarantannie.

Nasza siła jako Unii tkwi we wspólnym działaniu na rzecz ochrony naszych wspólnych praw i wolności oraz zdrowia naszych obywateli. Dzisiejsze porozumienie jest doskonałym tego przykładem.

Wszelkie informacje na temat podróżowania w UE będą dostępne na platformie „Re-open EU”, gdzie będzie można znaleźć także odnośniki do wspólnej mapy, którą regularnie aktualizować będzie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

W odniesieniu do wszelkich ograniczeń swobodnego przemieszczania się państwa członkowskie powinny przekazywać jasne, wyczerpujące i aktualne informacje, w tym informacje na temat wszelkich wymogów towarzyszących (np. ujemnych wyników testów w kierunku zakażenia COVID-19 lub kart lokalizacji pasażera), a także środków stosowanych wobec osób podróżujących z obszarów podwyższonego ryzyka, jak najwcześniej przed wejściem w życie nowych środków. Co do zasady informacje te powinny być publikowane 24 godziny przed wejściem w życie danych środków, przy uwzględnieniu, że konieczna jest pewna elastyczność w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego. Informacje te zostaną również udostępnione na platformie internetowej „Re-open EU”.

Więcej informacji

Kontekst

Prawo obywateli europejskich do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii Europejskiej oraz brak kontroli na granicach wewnętrznych Unii są jednymi z najbardziej cenionych osiągnięć Unii Europejskiej, a także ważnym czynnikiem napędzającym naszą gospodarkę. Wszelkie ograniczenia podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się w UE powinny być stosowane wyłącznie, jeżeli jest to absolutnie niezbędne, oraz powinny być skoordynowane, proporcjonalne i niedyskryminujące, aby przeciwdziałać zagrożeniom zdrowia publicznego. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19, państwa członkowskie przyjęły różne środki, z których część wywarła wpływ na swobodny przepływ.

Dobrze skoordynowane, przewidywalne i przejrzyste podejście do wprowadzania ograniczeń swobody przemieszczania się jest konieczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, chronić zdrowie obywateli, a także utrzymać swobodę przemieszczania się w obrębie Unii w bezpiecznych warunkach. Jest to ważne dla milionów obywateli, którzy codziennie polegają na bezproblemowym przekraczaniu granic, i ma kluczowe znaczenie dla naszych wysiłków na rzecz odbudowy gospodarki.

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2020 r.