Wyniki nowego sondażu – obywatele chcą większego zaangażowania UE w walkę z pandemią


Zmagając się z drugą falą pandemii COVID-19, dwie trzecie obywateli UE opowiada się za zwiększeniem kompetencji Unii Europejskiej i większymi środkami na walkę z kryzysem.

Parlament Europejski opublikował dziś wyniki trzeciego w tym roku sondażu, w którym obywateli Unii zapytano o kryzys wywołany pandemią i ich odczucia wobec Unii Europejskiej. Mimo że połowa Europejczyków, pytana o dominujący stan ducha, przyznaje, że odczuwa „niepewność” związaną z sytuacją ekonomiczną, odsetek respondentów z pozytywnym zdaniem o UE jest większy niż wiosną.

Rosnąca liczba obywateli UE odczuwa niepewność związaną ze swoją przyszłością, a dwie trzecie z nich (66%) chciałoby, aby Unia miała więcej kompetencji do radzenia sobie z pandemią. Ponadto większość respondentów (54%) uważa, że Unia Europejska powinna zwiększyć środki budżetowe na walkę ze skutkami pandemii. Jednocześnie badani wskazują, że objęcie pomocą powinno dotyczyć tylko tych państw członkowskich, które mają działający system sądowniczy i respektują wspólne wartości europejskie, jako kwestię najwyższej wagi. Ponad trzy czwarte badanych (77%) zgadza się, że Unia Europejska powinna uzależnić przyznanie środków pomocowych od przestrzegania przez poszczególne państwa rządów prawa i zasad demokracji. Zdrowie publiczne wskazywane jest jako najważniejsza dziedzina wymagająca dodatkowego wsparcia – uważa tak 54% respondentów. Wśród kolejnych dziedzin znalazły się: odbudowa gospodarcza i nowe możliwości dla przedsiębiorstw (42%), walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska (37%), a także zatrudnienie i sprawy socjalne (35%).

Sondaż pokazał wzrost pozytywnych odczuć obywateli wobec UE w porównaniu z badaniem przeprowadzonym na przełomie marca i kwietnia. Odsetek respondentów, którzy mają pozytywne zdanie o Unii Europejskiej, stale wzrasta – od 31% w kwietniowym sondażu do 41% w najnowszym badaniu. Większość badanych jest jednak wciąż niezadowolona z poziomu solidarności pomiędzy państwami członkowskimi. Odsetek obywateli zadowolonych z działań podjętych przez ich rządy w walce z pandemią jest niemal równy odsetkowi osób, które oceniają je negatywnie – to odpowiednio 49% i 48% respondentów. Poziom niezadowolenia wzrósł w porównaniu z poprzednim sondażem.

Ponad jedna trzecia mieszkańców Unii Europejskiej (39%) przyznała, że pandemia koronawirusa wpłynęła na ich dochody. W pięciu państwach członkowskich (w Grecji, Hispsznii, Rumunii, Bułgarii i na Cyprze) uważa tak ponad połowa z badanych. Kolejne 27% obywateli UE przypuszcza, że wpływ ten odczują w przyszłości. Grupami najbardziej dotkniętymi kryzysem są osoby młode i rodziny z dziećmi. 64% obywateli UE w wieku od 16 do 34 lat przyznało, że doświadczyło jakiegoś rodzaju problemów finansowych, a 27% rodzin z dziećmi musiało skorzystać z oszczędności wcześniej niż zakładało.

Wyniki badania przeprowadzonego w Polsce (1039 ankietowanych) pokazują, że ponad połowa obywateli (60%) życzyłaby sobie, aby Unia Europejska miała więcej kompetencji w walce z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa i podobnymi, jakie mogą mieć miejsce w przyszłości. Ponad połowa (58%) uważa również, że środki przyznane na ten cel powinny być większe.

Niemal trzy czwarte polskich (72%) respondentów jest za tym, aby pomoc finansowa UE trafiła do państw członkowskich pod warunkiem, że przestrzegają one rządów prawa i respektują wartości demokratyczne.

Pandemia wpłynęła na sytuację finansową 44% mieszkańców Polski, a jedna czwarta (26%), mimo że nie odczuwa teraz ekonomicznych skutków kryzysu, spodziewa się takich w przyszłości.

Działania podjęte przez Unię Europejską w celu odpowiedzi na pandemię, zostały zauważone przez 59% respondentów w Polsce, jednakże tylko 19% badanych wie, jakie są to działania. Niemal równy odsetek Polaków wyraża swoje zadowolenie lub niezadowolenie ich względem – odpowiednio 47% i 49% ankietowanych.

Sondaż pokazał również, że co drugi ankietowany w Polsce (52%) postrzega Unię Europejską pozytywnie.

Niemal połowa polskich respondentów (46%) przyznaje, że w związku z pandemią odczuwa niepewność. Kolejne 24% i 28% przyznaje się do uczuć frustracji i bezsilności. Jednocześnie nieco więcej niż jedna trzecia badanych (38%) swój stan emocjonalny określiła jako pełen nadziei.

Uwaga do redaktorów

Od początku pandemii Parlament Europejski zlecił przeprowadzenie trzech badań opinii publicznej dotyczących COVID-19. Najnowszy sondaż przeprowadziła w internecie (na Malcie telefonicznie) w dniach 25 września – 7 października firma Kantar. Wzięło w nim udział 24 812 respondentów ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Wiek respondentów – 16 do 64 lat (w Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech of 16 do 54 lat). Reprezentatywność wyników sondażu na szczeblu krajowym zapewniono dzięki wprowadzeniu parytetów płci, wieku oraz regionu. Ogólne wyniki sondażu są ważone według rozmiaru populacji każdego z krajów biorących w nim udział.

LINK

Pełne wyniki badania

Źródło: Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2020 r.